Bezpieczeństwo

 
Polityka Bezpieczeństwa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
 
Naszą misją jest zapewnienie najwyższego, akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, sprawnej obsługi ruchu lotniczego i pasażerskiego oraz ciągłego rozwoju infrastruktury lotniskowej wg najwyższych standardów
Ten nadrzędny cel realizujemy poprzez:
 • ciągłe  doskonalenie funkcjonowania  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem, oraz systematyczne  modyfikowanie  procesów  identyfikacji  zagrożeń i zarządzania ryzykiem  bezpieczeństwa  w celu ich eliminowania,
 • systematyczny nadzór nad bezpieczeństwem, monitorowanie działań w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz eliminacji pojawiających się obszarów  problemowych,
 • zapewnienie systemu szkoleń zmierzających do podnoszenia kwalifikacji i świadomości bezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników i pracowników Portu Lotniczego,
 • kształtowanie korporacyjnej kultury bezpieczeństwa promującej świadomość i postawy oparte na reaktywnych,  proaktywnych i przewidywalnych metodach wykrywania zagrożeń, 
 • ustanowienie i wdrożenie na potrzeby wszystkich pracowników, obowiązkowego                                              i dobrowolnego/anonimowego systemu zgłaszania wszelkich zdarzeń, wypadków i incydentów, 
 • dążenie do osiągnięcia najwyższych światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa,
 • oparcie polityki bezpieczeństwa na obowiązujących krajowych i międzynarodowych wymogach prawnych i najlepszych praktykach spełniających wymagane normy i standardy,
 • wzmocnienie   kwestii  bezpieczeństwa   poprzez   precyzyjne  określenie zakresów  kompetencji,  obowiązków i odpowiedzialności  za  realizację strategii  bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej,
 • zapewnienie, że osoby raportujące zagrożenia bezpieczeństwa są chronione przed wyciąganiem konsekwencji zgodnie z zasadą ,,Just Culture’’ chyba, że w ujawnionych raportach znajdą się ponad wszelką wątpliwość fakty rażącego zaniedbania oraz lekceważenia obowiązków pracowniczych, przepisów lub procedur,
 • okresową aktualizację polityki bezpieczeństwa, w zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • przydzielenie kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom zakresów odpowiedzialności sprawach  bezpieczeństwa oraz za zapewnienie, że wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa także w odniesieniu do usług firm zewnętrznych wspomagających nasze działania operacyjne są przestrzegane i stosowane.
 • zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów ludzkich i środków  finansowych do wdrożenia i utrzymania systemu bezpieczeństwa organizacji na wymaganym poziomie,
                      
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o. o. dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych, podejmuje szereg działań zmierzających do eliminacji zagrożeń  na lotnisku oraz w jego otoczeniu.


W oparciu o art.80 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.):  Zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania lotniska.
Cel ten realizowany jest miedzy innymi przez ustanowienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).W  jego ramach powołano Komisję ds. Przeglądu Bezpieczeństwa,  Komitet Zarządzania Bezpieczeństwem i Zespół ds. badania incydentów w działalności operacyjnej lotniska.


Działając  w oparciu o zapisy ustawy Prawo lotnicze,  Zarządzający lotniskiem dąży do likwidacji zagrożeń w otoczeniu lotniska ze strony:
 
 • Ptaków w tym hodowli gołębi*,
 • Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów i rakiet,
 • Balonów i lampionów, ogni sztucznych**,
 • Latawców, paralotni, lotni,
 • Dronów, Informacja dotycząca użytkowania dronówLataj z głową
 • Laserów, Mapa stref emisji

* - Tylko Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wydać decyzje dotyczącą odstępstw od postanowień art. 87 ustęp 6 pkt. 1) i 2),

** - Formularze dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wypuszczanie balonów, lampionów, pokazów z użyciem ogni sztucznych lub/i innych źródeł światła opisane są  na stronach PAŻP
 
Informujemy o  obowiązujących przepisach ustawy Prawo Lotnicze.

Art.  87.1. Obiekty budowlane i obiekty naturalne w otoczeniu lotniska nie mogą stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych.
 […]
2. Obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych, zwane dalej „przeszkodami lotniczymi”, powinny być niezwłocznie zgłoszone Prezesowi Urzędu i oznakowane.
3. Obowiązek oznakowania i zgłoszenia przeszkód lotniczych obciąża posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w wyniku budowy lub rozbudowy lotniska, oznakowanie wykonuje się na koszt zarządzającego lotniskiem.
6. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;
2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
7. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.
 
Art. 87a. 1. Zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.
2. Instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego może wydać zgodę na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w ust. 1, jeżeli użycie to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu statku powietrznego oraz życiu i zdrowiu załogi i pasażerów na jego pokładzie.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek złożony w terminie 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł. 
 
Art. 210. 1. Kto:
[…]
7) wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego,
8) wbrew art. 87 ust. 6 i 7 ustawy dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego, uprawia i sadzi drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej przepisami wysokości płaszczyzn wolnych od przeszkód,

 […]
— podlega karze grzywny.

Art. 211.1. Kto:
[…]
12) wbrew zakazom określonym w art. 87a emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa  statku  powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie,
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.


Art. 212.1. Kto:
 
1)  wykonując lot przy użyciu statku powietrznego*:
a)  narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa (CTR)**,
c) narusza, wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,
 - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
 
Art. 2.
W rozumieniu przepisów ustawy:
1) statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża;
 
*- Klasyfikacje  statków powietrznych  określa  Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. (Dz. U. z 2013r. poz.1032)
 
** - Patrz mapka „strefa kontrolowana Lotniska Łódź (CTR EPLL)”.
mapa-ctr